Ga naar de inhoud

Wat wij geloven

Wat wij geloven

De bijbel vormt de basis van hetgeen wij geloven. Dit is voor ons het heilige en onfeilbare Woord van God. Hetgeen wij geloven wordt vanuit de bijbel samengevat in de belijdenisgeschriften en in de Drie Formulieren van Enigheid. Dit zijn:

– De Apostolische geloofsbelijdenis;
– De geloofsbelijdenis van Nicea;
– De geloofsbelijdenis van Athanasius.
– De Heidelberger Catechismus
– De Nederlandse Geloofsbelijdenis
– De Dordtse Leerregels

Iedere zondag belijden wij ons geloof met de woorden van de Apostolische geloofsbelijdenis:

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde.
En in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onze Heere,
Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria;
Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle;
ten derde dage wederom opgestaan van de doden; opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders;
vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden.
Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk,
de gemeenschap der heiligen,
vergeving van zonden,
wederopstanding des vleses
en een eeuwig leven.